پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی

زلف تو در توی قاسم از برومند

پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی