پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی

گر بی تو بگذر عمر بگذار تا بمیرم

پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی