پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی

گرفتارم که خورده عمریه گره کارم

پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی