پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی

کبود لبات کبود لبام از سیب سرخی

پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی