پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی

وقتی کنارم باشی حال و روزم آرومه از سیب سرخی

پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی