پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی

وقتی کنارم باشی حال و روزم آرومه

پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی