پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی

موندم بین مسیر دست من رو بگیر

پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی