پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی

مداحی ز جمع عاقلا بریدم من بلای عشقت را خریدم من عینی فرد

پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی