پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی

مداحی ز جمع عاقلا بریدم من بلای عشقت را خریدم من

پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی