پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی

مداحی این منم و دو دست خالی یاحسین

پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی