پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی

متن سرود ديوونتم علنيا بسم الله

پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی