پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی

متن دلمو دست تو دادم یک عمر

پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی