پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی

متن خوشا اون که صداش همه نفساش مست توئه

پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی