پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی

متن جز زیر سیاهیات قد منو خم نکن

پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی