پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی

غم عشقت بیابون پرورم کرد

پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی