پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی

زیر بال و پر تو پر و بالی میزنم سید علی مومنی

پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی