پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی

رجزت طوفان کرمت دریاست

پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی