پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی

دل هایمان مست زینبه قلبم پا بسته زینبه کمانی

پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی