پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی

خوشا اون که صداش همه نفساش مست توئه

پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی