پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی

تو عجب دولت شاهانه ایی داری سید علی مومنی

پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی