پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی

تا چشمام می افته به گنبد و حرم کریمی

پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی