پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی

به چه روزم آوردی منو حرم نبردی

پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی