پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی

ارباب دو عالم ای شاه معظم

پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی