پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی

ترس از دشمن اولِ بدبختی است

پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی