پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی

برام دعا کن بابا منم منو که یادته-حاج محود کریمی

پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی