پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی

کرب و بلا نبر ز یادم

پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی