پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی

نوکرتم رقیه خاتون شاهرگمم میدم براتون

پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی