پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی

نه خدا نیاره وِل کنی دستامو

پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی