پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی

من گدا و همه چی ام از کرم شاه

پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی