پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی

من همانم که کسی غیر تو استادم نیست

پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی