پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی

ماه رخ عاشقیام

پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی