پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی

شنیدم باز ای رفیق داری میری کرب و بلا

پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی