پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی

سینه لب ریز شد اخر از اشک شرار جگر ام

پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی