پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی

دور عمامه تو آسمان می گردد

پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی