پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی

دل هایمان مست زینبه قلبم پا بسته زینبه

پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی