پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی

دلتنگ تو ميشم وقتي اسمت مياد به گوشم

پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی