پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی

خنده کنان میروم روز جزا در بهشت

پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی