پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی

توی دستاش قلب عاشق گرم تپیدن

پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی