پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی

این عشق عجب شور دهنده ست

پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی