پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی

امید دل دل سوزان برایت اوردم

پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی