پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی

اسم شما ارباب شنیدن داره نازِ شما ارباب خریدن داره

پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی